-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


rEmjdyskS kd,sld äðg,alrKh iQodkï'' 
rEmjdyskS kd,sld y;rla muKla fjhs'' 
17la jid oukak fjhs''

furg ish¿ rEmjdyskS kd,sld f,dal uÜgug  iu.dój äðg,a lsÍfï§ furg C%shd;aul 21la jQ kd,sld .Kk 04la olajd  wvq l, hq;= hhs ta iïnkaOfhka jQ úfYaI{ lñgqj úiska rchg fhdackd lr ;sfí'


ck.ykhg idfmala‍Ij f,dj jeäu rEmjdyskS pek, m‍%udKhla we;af;a Y‍%s ,xldfõ nj;a fmkajd § we;s tu lñgqj fuu ks,sldj,ska äðg,alrKh lsÍu i|yd jk msßjehla oeßh yels uÜgfï we;af;a kd,sld 04la muKla nj;a fmkajd § we;'

b;sß  kd,sld úYd, úhoula ord äðg,alrKh iïnkaOfhka h<s i,ld ne,sh hq;= hhso  kd,sld 17 ;j ÿrg;a mj;ajdf.k hkafkao .ek úfYaI wjOdkhla fhduq l, hq;= hhso lñgqj fhdackd lrhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos