-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


wdKavqjg wjdis m‍%jD;a;s úldYh lrkjd lshd w.ue;s md¾,sfïka;=fõ§ forKg m‍%isoaêfha ;¾ckh lrhs

Bfha Èkfha md¾,sfïka;=fõ§ whjeh újdoh wu;ñka w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d md¾,sfïka;=fõ§ lrk ,o woyia oelaùu forK rEmjdyskshg iDcqju ;¾ckh l, nj taldnoaO úmlaIh md¾,sfïka;=fõ§ lshd isáfhah'


jD;a;Sh iñ;s úiska wdKavqjg tfrysj t,a, jk fpdaokd jeä jYfhka fmkajkafka forK kd,sldj úiska nj;a tyslS lshd isá w.ue;sjrhd .sh wdKavqj yd forK rEmjdysKsh w;r mj;sk iómkaO;djh ;uka okakd njo lshd isáfhah' bÈßfha§ ;j;a udOHj, kï ;uka m%ldY lrk njo w.ue;sjrhd tys§ mejiSh

Video: Click Here

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos