-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

nexl= 20 la fyg j¾ckfha

w.​yrejdod ^15& jev j¾ckh i|yd iQodkñka isá jD;a;Sh iñ;s" rdcH yd w¾O rdcH fiajl ix.ï" w.%ud;Hjrhd isÿl< m%ldYh mokï lrf.k tu l%shd ud¾.fhka bj;aùug wo ;SrKh l< kuq;a" rdcH yd fm!oa.,sl nexl= fiajl ix.uh muKla jev j¾ckh lsÍug .;a ;SrKh È.gu l%shd;aul lrk nj lsh;s'


Wfoa 7'00 isg jevj¾ckh Èh;a lrk nj;a" ta i|yd rdcH yd fm!oa.,sl wxYfha nexl= 20 l fiajlhka 30000 la iyNd.S jk nj;a tu ix.ufha úOdhl iNsl flaYr fldÜfÜf.dv uy;d i|yka lf<ah'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos