-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fkdkj;sk ÿrl;k weu;=fuka u, mkS
mmqfõ wudreldrhd fodia;rg lKg .yhs'

mmqfõ fõokdjlg m‍%;sldr ,nd .ekSug r;akmqr k.rfha mqoa.,sl ffjoH uOHia:dkhlg .sh frda.sfhl= tu ffjoHjrhdg lïuq,g myr §u ksid wêlrKhg nÈßm;a lsßfuka miq wem u; uqod yer ;sfí'

fuu mqoa.,hd yÈisfha we;sjqKq ;on, mmqfõ fõokdjla ksid m‍%;sldr ,nd .ekSu ioyd fm!oa.,sl frday,g f.dia we;' tys§ ffjoHjrhd Tyq mÍlaId lrñka isáh§ meñKs ÿrl:k weu;=ulg §¾> f,i ms<s;=/q fokakg jQfhka jQfhka fldamhg m;aj w; È.yer ffjoHjrhdf.a lïuq,g myrla t,a, lr we;'
myr lE ffjoHjrhd fmd,Sishg mjid we;af;a tfjf,a ÿrl:k weu;=u ,enqfKa jdÜgqj Ndr ffjoHjrhdf.ka ksid Bg ms<s;=re §u w;HjYH njhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos