-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka Morejdyk ñ, kej; my,g

furgg f.kajk cmka jdykj, ñ, .Kka fï ui 11 fjksod isg l%shd;aul jk mßÈ my, f.dia we;s nj jd¾;d fmkajd fohs'


fufia jdyk ñ, .Kka my, hdug fya;=j ù we;af;a Y%S ,xld f¾.=j úiska jdyk j, FOB ^Free On Board&w.h tkï ^jdykhla keõ .; lrk ;=re hk úhou fjkqfjka jdykh i|yd ;lafiare lrk jákdlu& my; oeóu;a iu.hs'

tys§ jd¾;d fmkajd fokafka l,ska ;snQ  FOB w.hg idfmalaIj kj jákdlu ,laI lsysmhlska my; jeà njhs' ta wkqj jdykh ñ,o  my; jefÜ'

WodyrKhla f,i ''

Toyota Aqua fudag¾ r:fha l,ska ;snQ FOB w.h cmka fhka 2377962 jk w;r tys kj w.h cmka fhka 1895000 la fõ' ‍


uqo,a wud;HxYh miq.sh Tlaf;daïn¾ udifha isÿl< jdyk noafoa ixfYdaOkh wkqj jdyk ñ, ie,lsh hq;= w.hlska by, kexf.ah'

ta wkqj Toyota Aqua fudag¾ r:h Y%S ,xld remsh,a ,laI remsh,a 770"000 lska by, .sho oek  kj FOB w.h wkqj tu fudag¾ r:fha jákdlu Y%S ,xld remsh,a ,laI 5 lska muK wvqfjhs'

miq.sh ld,fha by, kxjk ,o jdyk noao my;ska m,fõShare this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos