-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

DLB f,dlald .rdÊ ndia flfkla 
iqÿiqlu rùf.a uiaiskd'

hymd,k wdKavqj úiska ixj¾Ok f,d;/hs uKav,hg m;alr we;s iNdm;sjrhd úiska ;ju;a ;u f;dr;=re we;=,;a Ôj o;a; igykla wdh;kfha udkj iïm;a wxYh fj; ,nd § ke;ehs jd¾;d fõ'

ixj¾Ok f,d;/hs uKav,fha iNdm;sjrhd f,i m;alr we;s frdfïIa chj¾Ok uy;dg uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;df.a ìßof.a
ke.​kshf.a ieñhd ùu yer tu ;k;=r oeÍug fjk;a lsisÿ iqÿiqula ke;s w;r ta ksidu Tyq úiska wod< Ôj o;a; igyk wdh;kh fj; ,nd § ke;'


flfia kuq;a Tyq jir .Kkla ;siafia lekvdfõ /£ isá mqoa.,fhl= jQ w;r tys .rdchl fiajh l, wfhla f,io ie,fla'

fufia kqiqÿiq mqoa.,hka ;k;=rej,g m;alsÍu ksid rgg isÿjk ydksh ñ, l, yelalla fkdfõ'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos