-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

jefâ wks;a me;a;g lerls,d''
ud,fò fm!oa.,sl ffjoH úoHd,h​ SAITM isiqka wdKavqjg úreoaOj úfrdaO;djhl

ud,fò fm!oa.,sl ffjoH úoHd,fha YsIH YsIHdjka úiska fi!LH wud;HdxYh bÈßmsg§ Woaf>daIKhla lsÍug ie,iqï lr we;'


idhksl mqyqKqj ,nd.ekSug rcfha frday,a ,ndfok njg fi!LH wud;HdxYh fYa%IaGdêlrKfha§ tl.​ jqj;a th fuf;la l%shd;aul fkdjk ksid thg tfrysj fuu Woaf>daIKh ixúOdkh lr we;s w;r fï iïnkaOfhka w.%dud;Hjrhd oekqj;a lsÍu i|yd w.%dud;H f,alïjrhdg ixfoaYhla Ndr§ugo kshñ;j we;'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos