-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

wdKavqj whjeh újdoh w;yÍ'' 
whjeh fyd|hs lshd Èjd /fha fj<| oekaùï ou;s''
whjehla bÈßm;a lr th úfõpkh jQ miq ck;dj /jàug mjdySks fj<| oekaùï ouk m,uq wdKavqj​

2016 jifr i|yd bÈßm;a ù we;s whjeh b;d fyd| whjehla nj mejfika fj<| oekaùï f;d. msáka fï Èkj, ish¿ rEmjdyskS" .=jka úÿ,s kd,sld Tiafia úldYKh flfrñka ;sfí'


furg m‍%Odk fmf,a m‍%pdrl wdh;khla yryd jD;a;Suh ksrEmk Ys,amSka Wmfhda.S lr .ksñka fuu oekaùï ksIamdokh lr ;sfí'

wehjeh Pqkao úuiSu ksu jk f;la ish¿ úoHq;a udOHkays ckm‍%shu .=jka ld,hkays jeäjYfhka jk f,i fïjd m‍%pdrh lrk f,i oekgu;a weKejqï ,nd § we;ehs jd¾;d fjhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos