-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

m%xY .=jka hdkd follg ;¾ck

weußldfõ isg meÍish fj; mshdir lrñka ;snQ thd¾ *%dkaia .=jka iud.ug wh;a hdkd folla wdrlaIl fya;+ka u; kej; yrjd hjd ;sfí'

ta w;=ßka tla hdkhla lekvdfõ ye,s*elaia .=jka f;dgqm,g f.dv nd we;s w;r wfkla hdkh yrjd hjd ;sfnkafka tlai;a ckmofha W!gd m%dka;fha msysá .=jka f;dgqm,la fj;hs'


by; lS hdkd fol .=jka .; ù uo fj,djlg miq ks¾kdñl ;¾ck ,eî we;s njhs thd¾ *%dkaia .=jka iud.u m%lY lf<a'

fï jk úg W!gd m%dka;hg f.dv niajk ,o hdkfha wdrlaIdj ;yjqre fldg we;s w;r ye,s*elaia .=jka f;dgqm, fj; yrjd hejQ hdkh ;ju;a mßlaIdjg ,la lrñka ;sfí'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos