-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

m%shidoa ÈhKshka ;sfokdg wikipedia m%ydrhla

fhdjqka .dhlfhl= jk oiqka uOqYdka iy m‍%shidoa mjqf,a nd,hd jk Ykqo%s m‍%shidoa hk fofokd idudkH oekSu iïnkaOfhka rEmjdyskS jevigykl§
wik ,o m%YaK j,g Tjqka ,ndÿka ms<s;=re fï Èkj, iudc cd, j, l;dnyg ,laj ;sfí' fï iu. fndfyda iudc cd, mßYS,lhka Ykqo%sf.a yd ÈklaIs f.a Facebook msgqj,g ta yd iïnkaO comments tlafldg ;snqKs'

tu Comments j,ska fkdkej;S we;eï msßia Ykqo%s f.a iy ÈklaIsf.a Wikipedia msgqo  ixialrKh fldg ;snqKs' fYaYdo%s f.a úlsmSähd msgqj bj;afldg ;snqKs' fïjk úg tu msgq h;d ;;ajhg m;a fldg we;s w;r my;ska oelafjkafka tu msgq ixialrKh fldg ;snQ wdldrhhs'


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos