-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ckm;s nd, fidhqre fg,sfldï iNdm;s l=udrisß isßfiak udisl jegqm fldaáhla f;la jeä lr.kS

Y‍%S ,xld fg,sfldï wdh;kfha iNdm;s l=udrisß isßfiak uy;df.a jegqm remsh,a fldaáhla olajd jeä lr .ekSug wOHla‍I uKav, m;‍%sldjla bÈßm;a ù we;ehs wka;¾cd,fha udOH jd¾;d m, fjhs'


ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;df.a nd, fidfydhqrdo jk l=udrisß isßfiak uy;d iNdm;s Oqrh orkakg fmr fg,sfldï iNdm;sjrhdg ysñ jQfha ,la‍I foll muK udisl jegqmls'

isßfiak uy;d iNdm;s jQ wdikakfhau th ,la‍I kjhla olajd by, oud .;af;ao wOHla‍I uKav, m;‍%sldjlsks'

uE;l§ Tyq tu jegqmo ,la‍I ;syla olajd jeä lr .ekSug wOHla‍I uKav, wkque;sh b,a,Sh'

fg,sfldï wdh;jh yd iïnkaO wdh;k yf;ka ;=kl iNdm;S;ajh orK l=udrisß isßfiak uy;dg ta wkqj ,la‍I 90l iNdm;s jegqma ;=kg we;=,;a §ukdo iuÛ remsh,a fldaáhla muK udislj ysñjkq we;ehso tu jd¾;d jeäÿrg;a Wmqgd olajhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos