-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Sean Paul Live in Concert Colombo Sri Lanka

f,dal m%isoaO .dhl Sean Paul ,nk fkdjeïn¾ ui 28 jk Èk ,xldjg meñ”ug kshñ; nj jd¾;dfõ'


m%ix.h ixúOdkh lrkq ,nkafka fïjkúg cd;Hka;r;,fha .dhl .dhsldjka /ila furgg f.kwd SUN FM fõ'

m%ix.fha Èkhka iy ia:dkh my; oelafõ'
28th November 2015 @ Havelock Sports Grounds

furgg meñfKk oejeks wjia:dj jk w;r fïjk úg;a Y%S ,dxlsl ;reK ;reKshka fuu m%ix.h i|yd fkdbjis,af,ka n,d isà'

jeä úia;r n,dfmdfrd;a;=jkak​'

SUN FM
DilshanShare this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos