-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


mshqñg fïkqf.a nd¾ tl ;ykï
wksl mshqñ yeuodu jefâ lr.kafk fkdñf,a
taksid kdjg mdvqjla keye

ckm%sh ks<shla jk mshqñg kdj, m%foaYfha msysá ckm%sh rEm,djkH Ys,amskshla jk fïkqf.a nd¾ tl ;ykï lr we;ehs jd¾;d fõ'


mshqñ ;ud fka,a nd¾ ^nail bar& tlg tk wjia:dj,§ fjk;a wh t;ekg ^ksrEmk Ys,amskshka yd ks<shka& f.kajd fkd.kakd f,ig fïkqg lrk ,o fodaiauqrhla wod, ;ykug fya;=ù ;sfí'

fï w;r" fïkq fka,a nd¾ ^nail bar& tlg tkhk ksrEmk Ys,amskshkag mjid we;af;a mshqñ ;ukaf.ka jev lr.kafka fkdñf,a neúka ;udg wod, ;yku oeófuka mdvqjla fkdjk njhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos