-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fld<U g%e*sla ke;slrkak tk kj;u m%‍jdyk l%‍uh

fld<U iy ;odikak m%foaYj, mj;sk r:jdyk ;onoh ÿr,Su i|yd kj;u m%‍jdyk l%‍fõohla y÷kajd§ug iQodkula mj;skjd' fï i|yd iqÿiq jkafka fudfkda f¾,a jHdmD;shlao" ke;fyd;a Mass Rapid Transit l%‍ufõofha jHdmd;shlaoehs fïjkúg idlÉPdjg n÷kaj ;sfnkjd'


flfia fj;;a fuu kj m%‍dyk fiajd jHdmD;sh fld<U fldgqfõ isg fudrgqj" n;a;ruq,a, fyda ud,fò iy ó.uqj olajd l%shd;aul flfrkq we;'

fuu jHdmD;sh jir 04ka ksulsÍug n,dfmdfrd;a;=jk nj wdfhdack uKav,h mjikjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos