-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka Morefla iqÔjd wð;a uq;=l=udrK fmu udOHg fy<sfjhs

fla' iqÔjd iy wð;a uq;=l=udrK lõreka o hkak fjk fjk u ye¢kaúh hq;= fkdfõ'

tfy;a fï Èkj, Tjqka iïnkaOfhka wjodkh fhduqjkafka Tjqka w;r ryila j mej;s wdor iïnkaO;djh ms<sn| Tjqka udOHg fy<s lsÍu iïnkaOfhkqhs'


fla iqÔjd újdy ù ÈhKshla o isák nj fkdryils' tfia u wehf.a ÈhKshg o wð;a uq;=l=udrK fndfyda fihska wdorh lrk nj fla' iqÔjd mjid we;'

Tjqkaf.a PdhdrEm lsysmhla my;ska
Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos