-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

jdyk isyskh ;j;a wE;g
ñ, ;j;a jeäfjhs

jdyk ñ< kej; jeäjk ,l=Kq my<ù ;sfnkjd' Bg fya;=j remsh, wjm‍%udK ùuhs'

ta ms<sn| lrekq oelajq jdyk wdkhklrejkaf.a ix.ufha ysgmq iNdm;s úð; rKisxy uy;d mjkiafka cmdkfha fhka uqof,a jeäùu iy remshf,a nd,aÿùu u; nÿ muKla remsh,a ,laI tlyudrlska muK jdykhla i|yd jeä ù we;s njhs'


Y‍%S ,xld uyd nexl=j Bfha miajrefõ ksl=;a l< úksuh wkqmd;hkag wkqj wfußldkq fvd,rhl .ekqï ñ< remsh,a 138 hs Y; 81 la o " úl=Kqï ñ< remsh,a 143 hs Y; 41 la o jkjd' cmka fhka 01 l .eKqï ñ< remsh,a 01 hs Y; 15 la' úl=Kqï ñ< remsh,a 01 hs Y; 20 la jkjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos