-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


mdie,a .sh isiqúhla le<Efõ /hla .; l< yeá

l=,shdmsáfha isiqjl= iy isiqúhla le,Ejl /hla .; l< mqj;la jd¾;d jkjd'


fuu isiqjd oy;=k jif¾ bf.kSu ,nk w;r isiqúh kjh jif¾ bf.kqu ,nk njhs  l=,shdmsáh fmd,sish i|yka lf<a'

 miq.sh fodf<dia jkod fuu fofokd ryis.;j mdi,a ks, we÷ï udrefldg lgqfmd; m%foaYfha ksjilg f.dia‌ we;;a tys kjd;eka §u ksjeishka m%;sla‍fIam l< ksid ys;a;rfmd, m%foaYfha le<Ejl rd;%sh .; lr we;s njg fmd,sish u.ska wkdjrKh lrf.k ;sfnkjd'

fï jk úg oeßh ffjoH mÍla‍IK i|yd frday,a.; lr we;s w;r ielldr mdi,a isiqjd fmd,sia‌ w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos