-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More
c,fhka ieÈ ùÈ iys; i%qrx.kd l;djla isys.kajk l=vd .ïudkh

l=vd <uqkaf.a iqrx.kd l;djl .ïudkhla fia Èia jk fï Giethoorn kï k.rh msysgd we;af;a fko¾,ka;fhahs' fï k.rh fufia iqkaor ùug fya;=j jkafka fuys mdrj,a fjkqjg we;af;a we< ud¾.hkqhs' 2"600l ck.yKhlska fyì fï .ïudkfha t;rïu úfoaYslhka .ejfikafkao ke;' Tjqka mjik mßÈ fuys weis yels jeäu Yíoh jkafka ;drdjkaf.a yඬ.Eu;a" l=re,a,kaf.a kdoh;a muKls'Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos