-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

jir 11700la merKs ueu;a iels,a,la weußldfõ f.dúfhl=g yuqfõ 

óg jir 11 oyia 700 lg fmr Ôj;a jQ f,dïj,ska jeiqKq yia;sfhl=f.a wdldrfha oejeka; ueu;a i;ajfhl=f.a iels,a,la weußldfõ ñÑ.ka m%dka;fha f.dúfhl=g yuqù ;sfnkjd' fidahd fndaxÑ f.dú fmd,l le”ï
isÿlroa§ È.= o< iys; fuu ueu;a iels,a, yuqù we;s w;r" ñÑ.ka m%dka;fhka óg fmro fujeks ueu;a iels,s yuqjQ njhs úoHd{hka m%ldY lf<a' tajd oeka mÍlaIdjg ,la flfrkafka ueu;a i;ajhka isá iufha  ñksia l%shdldrlï mej;=fKao hkak fidhd ne,Sughs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos