-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

oeka wmsg jeisls,s hkak;a PSD TkE

;d;a;df.a wud;HdxYh l¿ o iqÿ o lsh,dj;a wms oel,d keye lshdf.ka kdfyaka wඬdf.k wdmq hymd,l ffu;%Smd, isßfiakf.a fodaKs kekaod oeka ñksydj .dkg f.dkdfuka fufyhjd tl me;a;lska lmamï .kakd w;ru wks;a me;af;aka kslka 2'50fya jevj,g mjd ckdêm;s ;d;a;df.a f,dl=lu wrf.k jevlrk nj wkdjrKh ú ;sfí'


miq.sh 5 jeksod mej;s f,dal .=re Èkh fjkqfjka ckdêm;s wdrlaIl wxYfha iudðlhka msßjrdf.k fmdf,dkakrej cd;sl mdif,a W;aijhlg iyNd.s jq yeá…'
Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos