-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More,xldjg .=jkahdkd lïy,la

Y%S ,xldfõ .=jkahdkd tl,ia lsÍfï l¾udka; Yd,djla bÈ lsÍug iQodkïjk nj jd¾;d fõ'lefkaähdkq .=jkahdkd ksIamdok iud.ula jk De Havilland Canada iud.u yd uhsfl%da iud.u tlaj fï .=jkahdkd lïy, bÈ lsÍug ierfik njo mejfia'

fï lïyf,a De Havilland Canada DHC7 keue;s .=jka hdkh ksIamdokhg iQodkïjk njo jd¾;d fõ'

fï .=jkahdkd ud,Èjhsfka yd foaYSh b,aÆu ie,els,a,g .ksñka isÿlrk njo mejfia'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos