-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Pkafog ñksiaiq rjgd hymd,kh ÿkak fkao ysgx 
;j;a wydr o%jH 10 l nÿ jeä fõ

rch úiska wo uOHu rd;‍%sfha isg C%shd;aul jk mßÈ wdkhkh lrkq ,nk wdydr o%jH 10la i|yd nÿ ixfYdaOkh lr we;' tajd fufiah'


w¾;dm,a lsf,da 01lg remsh,a 40 olajd" f,dal= ¿Kq lsf,da tllg re'10la" iSks lsf,da 01lg re' 30la" ljqms lsf,da 01lg re'70 la" ly mßmamq yd uhsiq¾ mßmamq lsf,dajlg remsh,a 2la" l=rlalka lsf,da 01lg remsh,a 70la" ud.ßka lsf,da 01lg remsh,a 175la ne.sks'

wo Woeik oekqï § ;snqfka iSks iy w¾;dm,a j, muKla nÿ jeä jk njh' tfy;a miqj ta fol we;=¿j NdKav 10l nÿ jeä lr ;sfí'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos