-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka Moreorejka bj;a lr.kakehs lshd rkacka jdomsáfha§ jeäysáhkag muKhs l;d lshhs'' 

w;S;fha jeäysáhkag muKhs Ñ;%mg .kKdjl fmkSisá j;auka wdKavqfõ ksfhdacH weu;s rkacka rdukdhl uy;d forK jdomsáh jevigyfka§ jeäysáhkag muKhs jpk Ndú;d lrkakg jQ ksid jevigyk fufyhjQ p;=r w,aúia ueÈy;a ù th kj;kakg n,j;a W;aidyhl ksr; úh'


urK oඬqju C%shd;aul lsÍu .ek jQ újdofha§ rdukdhl uy;d tla wjia:djl lshd isáfha oeka ;uka lshkakg hkafka jeäysáhkag muKla iqÿiq tajd ksid rEmjdysksh bÈßmiska orejka bj;a lrk f,ihs'

fiahd ifËjqï ÿIKh l, wdldrh wl=frka wl=r Tyq úia;r lroa§ ksfõokhd ueÈy;a ù th j<lkakg W;aidy lf,ah'

ùäfhda mgfha 8 jk ñks;a;=fõ isg krUkak​

Video: Click Here

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos