-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ffu;%sf.a l;dj ljqre;a weyqfõ ke;so@ 

ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d tlai;a cd;Skaf.a idu idOl kdhl iuq¿j wu;ñka l;d l, wjia:dfõ .kq ,enQ cdhdremhla udOHg ksl=;a lr we;' tfy;a tys úfYaI;ajh jkafka Tyqf.a l;dj tys isák lsisfjl= wid isák nj fmfkkakg fkd;sîuhs' Tyqf.a isxy, l;dj t;k iyNd.S ù isákakkag kSri ksid fyda l;dfõ bx.%Sis mßj;kh ,nd fkd§u fyda fudkhï fyda lreKla fuhg fya;= jqjd úh yelsh' tfy;a ckdêm;s udOH wxYfha isák f.dín jykafia,d th m%isoaO lsÍu kï i,ld ne,sh hq;= lreKls'Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos