-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka MoreTndud ffu;‍%Sf.a w;ska w,a,d .kS
ffu;‍%S f,dal n,j;=ka iu.​ tl fïifha

70 jk tlai;a cd;Skaf.a ieisjdrhg iyNd.S kSug weußldjg f.dia isák ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;dg weußldkq ckdêm;s nerla Tndud uy;d yuqùfï wjia:djla ,eìk'


tlai;a cd;Skaf.a ixúÈkfha uy f,alï nexls uQka úiska iuq¿jg meñK isák rdcH kdhlhska i|yd iQodkï lr ;snQ Èjd fNdack ix.%yfha§ ckdêm;sjreka fofokd fufia yuqúh'

ckdêm;s Tndud ckm;s ffu;‍%Sf.a w;ska w,a,df.k l=ula fyda lshkq fmfkhs'

ckm;s ffu;‍%S fNdack ix.‍%yhg wiqka .;af;a Tndud" mqáka we;=¿ f,dal kdhlhka iuÛ wiqklhs'


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos