-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

remsh, nd,aÿùu ksid jdyk fufia .Kka fjhs

fvd,rhg idfmalaIj remshf,a w.h uy nexl=fõ ueÈy;a ùulska f;drj miq.sh isl=rdod ^04& isg ksoyfia ;SrKh ùug bv ,nd§u;a iu. uqo,a fj<| fmdf<a§ remshf,a w.h fvd,rhg idfmalaIj wjm%udKh ù ;sfí' ta wkqj furgg wdkkhk lrk fudag¾ r:j, ñ, bÈßfha§ jeä ùug kshñ; nj jd¾;d fõ'


ta wkqj ,xldfõ ckm%sh fudag¾ r: jk Prius$Vezel jeks fudag¾ r: remsh,a ,laI ;=klska muKo"uE;l§ ,xldfõ ckmaßh;ajhg m;ajQ fgdfhdagd Wagon R fudag¾ r:h iy ksidka Leaf fudag¾ r:h ,laIhlska muK o ñ, by, hkq we;s nj jd¾;d fõ'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos