-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

hdplfhda 8000 la fufyhjk fld,U jHdmdßl ldka;dj​ ljqo@

fld,U k.rfha jHdmdrlhgka jYfhka is.dlEfua ksr; jk mqoa.,hska 8"000 la jk nj kj;u iólaIKhl§ wkdjrKù ;sfnkjd' fuu jHdmdrh fufyhjkq ,nkafka fld,U k.rfha m‍%isoaO jHdmdßl ldka;djla úiska njhs fua jk úg fy,s lr f.k we;af;a weh úiska hdplhskag úúO l<dm fjkalr§
Tjqkaf.ka Èkm;d fldñia uqo,la wh lrk njo fuu jd¾;d u.ska wkdjrK lr ;sfnkjd' fld,U w. k.rh we;=Æ niakdysr m,d; ixj¾Okh lsÍu ioyd C%shd;aul wud;HdYh úiska fua ms,sno mq¿,a úu¾Ykhla isÿlr we;s w;r tys§ fuu hdplhska 8"000 ms<snoj fy,sjqKd'fua iïnkaofhka läkï mshjrla wkq.ukh lsÍughs wud;HdYh ie,iqï lr we;af;a'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos