-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


BMW wÆ;au jdykh .ek lshoa§ m%Odkshd weojefÜ

BMW iud.fï kj;u fudag¾ r:h t<soelaùfï m%o¾YKh miq.shod c¾uksfha§ mj;ajkq ,eîh'tys§ tu iud.fï m%Odk úOdhl ks,OdÍ yer,aâ lDD.¾ uy;d l;djla mj;ajk w;r;=r yÈisfha weo jeá ;sfí'

Tyq fuu m%o¾YKhg iyNd.S ù we;af;a wikSm ;;a;ajfhka miqfjoa§ njg jd¾;d jk w;r lDD.¾ uy;dg fuf,i weo jeá ;sfnkafka tu wjia:dfõ we;s jQ la,dka; .;shla ksid njgo jd¾;d fõ'

flfia fj;;a lDD.¾ uy;df.a ;;a;ajh nrm;, fkdjk nj úfoia udOH jd¾;d lrhs'

lDD.¾ uy;d weojefgk wdldrh tu W;aijh wdjrKh l< rEmjdyskS leurdj, igykaj ;snQ whqre oelafjk ùäfhdaj my;ska krUkak'

Video: Click Here

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos