-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

uyskaof.a *hs,a wrx hk kx.shd

iqkaor hqj;shla uyskao rdcmlaI uy;d f.a ms‍gqmiska .uka lrkdhqre oelafjk PdhdrEm lsysmhla miq.sh Èk lsysmfha§ f*ianqla cd,fha ieß irkq ÿ‍gqfjuq' fï ;reKsh ljqrekao hkak fidhd n,kdúg oek .;af;a weh wfhaYd uOqId” kï ksrEmk Ys,amskshla njh'weh k¾;k lKavdhulao mj;ajdf.k hkq ,nhs'


flfia kuq;a weh oeka ckm%shh' uyskaof.a *hs,a wrx hk kx.shd lsõjdu ljqre;a weh .ek okS'

my;ska oelafjkafk wehf.a PdhdrEm lsysmhls'
Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos