-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

w.yrefj; ñksiqka heùfï mqyqKq fufyhqï wrUhs

w.yre .%yhd fj; ñksfil= fhduqlsÍu ioyd jk úfYaI fmryqre jevigykla kdid wdh;kh úiska wdrïN lr ;sfnkjd' ta wkqj wÛyref.a u;=msgg hï iudk;djla mj;sk yjdhsyS nerka .skslkao wdikakfha úfYaI l=árhl úoHd{hka lKavdhula jirla yqol,d lr ;sîu jHdmD;sfha tla wdrïNl mshjrla fjkjd'

 fuu l=àrfha úoHd{hka 6 fofkl= wNHdjldY we÷ï iys;j msßisÿ jd;h rys;j wÛyreg iudk ;;a;ajhla we;s ;;a;ajhla hgf;a isáhs' bÈß jir 3 ;=, wÛyre fj; ñksfil= fhduqlsÍfua wruqKska fuu jHdmD;sh C%shd;aul flfrkjd'

fuu úfYaI l=àrh wä 36 l jg m%udKfhka hq;= jk w;r tys Wi wä 20 la'
Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos