-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


wjqreÿ .Kkl wìryi úifohs@
bkaÈhka id.rfhka yuqjqfKa uef,aishdkq hdkhhs
uef,aishdkq rcfhka ksfõokhla

miq.sh Èkl​ bkaÈhka id.rfha ;sìh§ yuqjQ fndahsx 777 j¾.fha hdkdjl fldgi MH370 hdkfha nj uef,aishdkq w.ue;sjrhd ;yjqre lr ;sfnkjd'


fuu mshdm;a fldgi yuqjQfha ßhQkshka ¥m;g f.dv.id ;sìh§hs'

uef,aishdkq w.ue;s kÔí ridla  rEmjdysksh Tiafia m%ldYhla lrñka fuu fldgi uef,aishdkq .=jka fiajhg wh;a MH370 hdkfha nj wkdjrKh lrkq ,enqjd'

wka;¾cd;sl úfYaI{ lKavdhula úiska fï ms<sn|j ;yjqre lr ;sfnkjd'

miq.sh jif¾ ud¾;= ui 8 jk MH370 hdkh w;=reoyka jQfha u.Ska 239 la iu.hs' wo Èkg hdkh w;=reoyka ù Èk 515 .;fõ'Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos