-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ksrej;ska Èh kdñka isá ;reKshka 04 la iy ;reKhska 05la w;awvx.=jg

f;,afoksh yq¿ .fÛa§;a ksrej;ska Èh kdñka isá ;reKshka isõ fofkl= iy ;reKhska mia fofkl= fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'


Bfha ^16& isÿj we;s fuu isÿùu m%foaYjdiSka úiska fmd,Sishg okajd we;af;a fuu msßi wêl f,i îu;aj wfYdaNk f,i ksrej;ska .Û wdY%S; m%foaYj, ieß irñka isáh§hs'

l=reKE., m%foaYfha ;reKhska 05 fofkl=  iy ;reKshka isõ fofkl= jk fuu msßi miqj fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k fmd,sia wem u; uqod yer ;sfnkjd' ta ,nk 01 jeksod wêlrKfha fmkSisák f,ig lrK ,o oekqï§ulska wk;=rejhs' fuu msßi jhi wjqreÿ 20 ;a 25 ;a w;r jhiaj, miqjkakka nj;a i|yka'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos