-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More


u¾úka is,ajdg is;dis

iqÿ jEka j,ska mqoa.,hska w;=reoka ùfï isÿùï ms<sn|j Widúfha úNd. jk kvq ;=kla iïnkaOfhka idlaIs ,nd §u i|yd wêlrKh yuqfõ fmkS isákakehs ysgmq wud;H u¾úka is,ajd uy;dg fld<U m%Odk ufyaia;%d;a wêlrKh úiska fkd;Sis ksl=;a lr we;​'


ta wkqj Tyqyg t<efUk fkdjeïn¾ ui 11od wêlrKfha fmkS isákakehs Widúh oekaùh' iqÿ jEka j,ska mqoa.,hska w;=reoka lsÍu ms<sn|j idlaIs ;ud okakd njg Tyq wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ lrkq ,enQ m%ldYhla wkqj Tyqj fufia wêlrKhg le|ùug kshñ;h'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos