-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

nkaÿ, iaj¾Kjdysksfha iïudk Wiai,d f,vla odf.k

iaj¾KjdyskS rEmjdyskS kd,sldfõ f,dal is;shu jevigyk fjkqfjka ,o iïudk lsysmhla th bÈßm;a l< nkaÿ, moaul=udr uy;d úiska iaj¾Kjdysksh wdh;khg fydfrka ßx.d meyerf.k hdfï isoaêhla fld,aÆmsáh fmd,sisfhka jd¾;d fõ'


Tyq iaj¾KjdyskS wdh;kfha m%Odk ld¾hd,hg we;=¿ù we;af;a tu wdh;kfha wOHlaIjrhl=f.a ku i|yka lrñks'

wod, fidrlu isÿlr we;af;a óg f;i;shlg fmr jk w;r wod, fidrlu iïnkaOfhka iaj¾Kjdysksfha udkj iïm;a l<ukdlrk wxYh úiska fld,aÆmsáh fmd,sishg meñKs,slr we;'

tu meñKs,a, fld,aÆmsáh fmd,sish úiska úNd. lsÍug nkaÿ, moaul=udr uy;dg meñfKk f,i oekaùfuka miqj wod, iïudk Tyq úiska kej; tu wdh;khg Ndr§ we;s njo mejfia'

rEmjdyskS wdh;khl jevigykla fjkqfjka ,efnk iïudk tu jevigykg odhljQjkag ysñ fkdjk w;r tajd ysñjkafka wod, jevigyk úldYh l< rEmjdyskS kd,sldjgh'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos