-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fjf,a iqod iuÛ .kqfokq l< ;j;a ks<shla .ek fy<sfjhs

l=m‍%lg u;al=vq cdjdrïlre fjf,a iqod iu. in|;d meje;ajQ njg wkdjrKh jQ fg,s ks<shka w;=ßka  tla;rd  kula miq.shod wkdjrKh ù ;sîfuka miq Tyq .kqfokq l< nj lshk ;j;a ks<shlf.a kula fjf,a iqod úiska Bfha^13&  wêlrKfha§ wkdjrKh lr ;sfnkjd'


fuu ks<sh jeäysáhkag muKla iSud lr ñka l,lg by; t<soelajQ Ñ;‍%mg .Kkdjl iy miq.sh ld,fha úldYhjQ fg,s kdgH lsysmhl rÛmd we;s fIydrd kï jq  kue;af;ls'

iS;@ ;sirdù" WKqiqï fudfyd; wd§ jeäysá Ñ;‍%mgj, weh r.​md we;s nj oek.kakg ,efnkjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos