-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

.=jka úÿ,s ixia:d ixLHd; yryd uv kd,sldjla wrUhss

Y‍%S ,xld .=jka úÿ,s ixia:dj úiska Election FM kñka kj;u .=jka úÿ,s fiajdjla wdrïN lr ;sfí'

ixia:dfõ md,kdêldßh mjikafka foaYmd,k idlÉPd" uyck woyia" iÔù jevigyka yd foaYmd,k m‍%yik jevigyka we;=,;a fuu ue;sjK ld,fha§ bÈßm;a lr njhs'


flfia fj;;a fuu kd,sldj Tiafia úmla‍I foaYmd,{hkag tfrysj oejeka; wj,do jHdmdrhla Èh;a lrñka isà'

ue;sjrK kS;sh rdcH udOH md,kh ue;sjrK flduidßiajrhd hg;g mejfrk w;r rdcH udOH iïnkaOfhka ;uka ;Èka isák nj miq.shod ue;sjK flduidßiajrhd udOH yuqfõ lshd isáfhah'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos