-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Y‍%s,ksm kdhl ckm;s tcdm yuqjla wu;hs
tcdmh Èkjkak l;d lrhs

ckdêm;sm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d Bfha miajrefõ l¿;r§ tcdm wfmala‍Il rdð; fiakdr;ak uy;df.a wdOdrlrejka msßila wu;d ;sfí'


fiakdr;ak uy;df.a ksjfia§ mej;s fuu yuqfõ§ ckdêm;sjrhd wjOdrKh lr we;af;a rdð;f.a wkd.;h iqrlaIs; lrk njhs'

tlai;a cd;sl mla‍Ifhka w,shd ,l=K hgf;a rdð; fiakdr;ak uy;d l¿;r Èia;‍%slalhg ;rÛ j§'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos