-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ud<s.dj biairy f¾ia mÈkak bv §u .ek uyskao ms<s;=re fohs  

f*ianqla iudc cd, Tiafia wo ^23& fmrjrefj meje;s Tka,hska m‍%Yak iy ms<s;=re ,nd§fï jevigyklg iyNd.S jQ ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d f*ianqla rislhl=f.a .egÆjlg ms<s;=re foñka lshd ;snqfka w;S;fha l< jerÈ fïjkúg jgyd.ksñka isák njh'


ta iïnkaOj we;sjQ ixjdofha§ u¾úka is,ajd úiska iuDoaê ks,Odßfhl= .ia ne£u;a" uykdhl yduqÿrejka úreoaO fjoa§ o<od ud,s.h bÈßmsg f¾ia mÈoa§ ksyඬj isáfha wehs oehs hkqfjka úuid ;snqKs' thg ms<s;=re ,ndÿka uyskao rdcmlaI uy;d lshd ;snqfka tu jerÈ jgyd.ksñka isák nj;a tajd bÈßfha§ ksjerÈ lsÍug lghq;= lrk nj;ah'

tu ixjdoh yd ;j;a ixjdo n,kak my;ska'Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos