-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

uyskaog ikaOdkfhka kdufhdackd
ffu;%Sf.ka ,sÅ; fmdfrdkaÿjla

ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;dg tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka kdufhdackd ,nd§ug ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ,sÅ; wkque;shla § we;ehs j¾;d fõ'


wm Y%S ,xld ñr¾ l< úuiSul§ ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI uy;d fï nj ;yjqre lf<ah'

wo miajre 4'00g kdrdfykamsg wNhdrdufha meje;afjk ikaOdk mlaIkdhl /iaùfï§ fï nj m%ldY lsÍug kshñ; njo jd¾;d fõ'

fï jk úg fuu mqj; ikd: lrñka tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh úiska tys m%Odk f,alï iqis,a fma%uchka; uy;df.a w;aikska hq;a ksfõokhla o ksl=;a lr ;sfí'


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos