-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

l=i,a w.ue;s lrkakehs ;reKshkaf.ka b,a,Sula

mdlsia;dkhg tfrysj m,af,lef,a lS‍%vdx.Kfha ^15& meje;s ;rÛfha§ fõ.j;a bksul  ksr; jQ l=i,a fmf¾rd f,dj fojk fõ.j;au w¾O Y;lh jQ ik;a chiQßh mkaÿ 17l§ /ial< w¾O Y;lho iu lsÍug iu;a jqKd'


;r.​fha§ l=i,a cks;a fmf¾rd mkaÿ 25l§ /ial< ,l=Kq ixLHdj 68la' fï ;rÛfhka wk;=rej ,xldfõ ;reKshka fofofkla fjkilg uq, msrejd ú;rhs  l=i,a w.ue;s lruq hehs i|yka nekrhla m%orYkh lrmq whqre my;ska n,kak


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos