-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Hirunika Premachandra
ysreKsld foaYmd,kfhka iuq.hs

ffu;S‍% md,khla hkak w¾: .ekaùug fkdyels foaYmd,k jgmsgdjla ks¾udKh jkafkakï ;uka foaYmd,kfhka bj;a jk nj niakdysr m<d;a iNd uka;S‍% ysreKsld fma‍%upkao% fukúh mjid we;​

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka ysgmq ckdêm;sjrhd uy ue;sjrKh bÈßm;a jkafkakï th ffu;S‍%md,kh hkak foordhdug fya;=jla jkq we;s njhs weh fmkajd fokafka' Y‍%S ,xld ksoyia mlaIfha nyq;rhla fï .eg¿jg ueÈ ù isák njo m‍%ldY l< ysreKsld fma‍%upkao% fukúh jeäÿrg;a lshd isáfha fï iïnkaOfhka läkñka ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;d uqK .eiS idlÉcd lsÍug wfmalaId lr we;s njhs'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos