-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ysreKsld <.​§u hq. Èúhg

nia‌kdysr m<d;a iNd uka;%skS ysreKsld fma%upkao% fukúh b;d kqÿre Èkl§u hq. Èúhg we;=<;a ùug kshñ;h'

weh iu.​ w;sk; .kafka furg m%lg fudaia‌;r ksrEmK Ys,amshl= fukau rEmjdyskS jevigyka bÈßm;a lrk lvjiï ;reKhl= nj tu mjqf,a wdrxÑ ud¾. lshd isà'


fma%u iïnkaO;djla‌ u; isÿjk fuu újdyfha idla‍Islrejl= jYfhka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d o w;aika ;efnkq we;ehs o mejfia'

újdy ux.,Hh i|yd tu mjq,a folg b;du ióm iq¿ msßilg muKla‌ wdrdOkd lr we;ehs mejfia'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos