-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

u¾úkag pkao%sldf.ka lfka mdrla

ysgmq ckdêm;skS pkao%sld l=udr;=x. uy;añh Bfha ^01& Èkfha§ le<Ksh mqoìï fj; meñK wd.ñl j;dj;a j, ksr; jqKd' fï wjia:djg ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S u¾úka is,ajd uy;do iyNd.Sj isákq olakg ,enqKd'

l=udr;=x. uy;añh le<Ksh úNSIK foajd,fha wd.ñl j;dj;a j, ksr;fjñka isáh§" ;ud úiska ;ekjQ úIaKQ foajd,h ms<sn|j u¾úka is,ajd uy;d wehg isyslr ;sfnkjd'
Bg m%;spdr oelajQ l=udr;=x. uy;añh mjid we;af;a u¾úka jekakjqka le<Kshg wrla.;a ksid foújre oeka le<Ksfha ke;s njhs'

ñka ,eÊcdjg m;a u¾úka is,ajd uy;d ldg;a kEfik mßÈ fudkjdfoda l=gq lgq .dñka tu ia:dkfhka bj;aj f.ia ;sfnkjd'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos