-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

wefußlka yuqodfjka msgilaj< hdkdjl PdhdrEm ,Sla fjhs

wefußldkq kdjql yuqodjg wh;a  g%Smka kue;s iïneÍkh úiska 1970 jif¾§ wìryia msgilaj< hdkd j, PdhdrEm .ekSfï isoaêhla wkdjrKh ù ;sfí' fuu iïnßkh whsia,ka;fha isg ceka fïhka ¥m;g uqyqo u;=msgg hd;%d lrk wjia:dfõ fuu msgilaj< hdkd oel.ekSug ,eî ;sfí'


g%Smka iíueßkfha kdjql ãka frfkd,aâia úiska .; fuu PdhdrEm uE;l§ fy<sùu;a iu. th msgilaj, ðúkaf.a mej;au ms,sn| m%N, idlaIshla f,i fmkajdÈh yels nj y÷kd fkd.;a mshdir jia;=ka ms,sn| m¾fhaIlhka m%ldY fldg ;sfí'Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos