-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

fidafuf.a *hs,a f¾Kqf.a wf;a

rdcmlaI wdKavqfõ m%n,hl=j isg miqj j;auka wdKavqj hgf;a rEmjdyskS ixia:dfõ iNdm;s mqgqjgm;a fidaur;ak nd,iQßh uy;d iïnkaOfhka l,d lafIa;%fha wdkafoda,kd;aul l;d lsysmhla me;sr f.dia ;sfí'


ta w;ßka" ysgmq iNdm;sjrhdg rEmjdysksfha lghq;= iïnkaOfhka tla tla mqoa.,hka ,ndfok *hs,a .ek nd,iQßh uy;df.a ìßh jk f¾Kqld nd,iQßh ÿrlGkfhka úuiSï lsÍfï ldrKdj iïnkaO mqj; flaI;%fha m%isoaO ryila njg m;aj ;sfí'

ke;akï rEmjdysksfha ld¾hdka i|yd tys iNdm;sjrhdg ,ndfok *hs,aj, we;s wka;¾.;h iïnkaOfhka tu *hs,a ,ndÿka whf.ka úuiSï lrkq ,nkafka Tyqf.a ìßh nj mejfia'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos