-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

w.​yre u; msróvhla@

w.yre .%yhd fj;g hjk ,o frdaj¾ hdkfhka úYauh ckl PdhdrEm lsysmhla‌ mD;=úh fj; tjd ;sfnkjd' tys igykaj we;af;a w.yre u; we;s msróvdldr jia;=jls'


msróv jkdys mD;=ú jdiSka jk wmg úYañ; ks¾udKhls' l%sia;= mQ¾j 26 jeks ishjfia§ ks¾udKh lr we;ehs ie,flk ñir msróv ms<sn|jo fkdfhla u;su;dka;r ;sfí' tu ks¾udKhkag msgilaj, in|;djhls we;ehs hkako tjeks tla u;hls'  ;j;a u;hla jkafka jir .Kklg fmr mD;=ú jdiSka w.yre fj; f.dia‌ ckmo msysgq jQ njhs'

ta flfia fj;;a mD;=ú jdiSkag mqÿuhla jk ^msróv f,dj mqÿu yf;aka tlls& msróvhg iudk jia;=jla Ôjhla mj;skakg yelshdjla we;ehs iel m,jk w.yreu; olakg ,eîuo mqÿuhls'

Vidio: Click HereShare this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos