-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

wo isg f,daflau fõ,dj fjkia fjhs

Èklg ;;amr 80)400 la we;;a fï jif¾ cqks 30 ^wo& jeksod Bg ;j;a ;;amrhla tl;= fjkjd'weußldkq kdid wdh;kh u.ska fuu fjkialu isÿlrkafka mD:súfha N%uKhg wkqj ld,h ieliSu ksjerÈ lsÍu ioydhs'
mD:súfha N%uKh b;d uo jYfhka ukao.dó jk w;r th ksjerÈ lsÍu ioyd fuf,i úáka úg ld,h tl;= lsÍu
isÿjkjd'fuf,i ld,fha fjkila isÿlrkafka 14 ,laIhlska ;;amrhlg ksjerÈ iSishï Trf,daiqjla Ndú;d lrñks'

fï wkQj cqks 30 jeksod uOHu rd;%S 11hs 59hs ;;amr 59 g cq,s 1 jeksod Wodjkq we;'fï jif¾ cqks udifha § Trf,daiqjg ;;amrhla tla flfrkafka 2000 jif¾ isg isÿ flfrk y;rjk ld, fjkialu f,igh'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos