-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

ysreKsld kS;shg msáka hhs

niakdysr m<d;a iNd uka;%SkS ysreKsld fma%upkao% kS;shg msáka hdfï isoaêhla jd¾;d fõ'


weh fufia kS;shg msáka f.dia we;af;a miq.sh wfma%,a udifha§h'

ta fldf<dï f;dg nlauy Wf<f,a§ wdrlaIs; ysiajeiqula fkdue;sj h;=re meÈhl .uka lrñks'

flfiajqjo fudfyd;lg wehg kS;sh wu;l jqj;a miqj weh wdrlaIs; ysia jeiqula me<|f.k h;=re meÈfha .uka lr we;'

fï tfia wdrlaIs; ysiajeiqula ke;=j ysreKsld h;=re meÈhl .uka l< whqre yd miqj wdrlaIs; ysiajeiqula we;sj h;=re meÈhl .uka l< whqre oelafjk PdhdrEm lsysmhls'


Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos