-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

f.daGdf.a ks<s yqgmgh kej;;a t<shg

wdrlaIl wud;HxYfha jrm%ido ,enQ ,xldfõ m%isoaO ks<shla wod, wu;HxYfha jdyk yd jegqma Ndú;hg .ekSu iïnkaOfhka f;dr;=re fidhd n,ñka mj;sk nj jd¾;dfõ'

fï iïnkaOfhka jk ,smsf.dkqjla wdKavqfõ by,u ks,hla orkq ,nk mqoa.,fhla fj; ,eî we;s w;r ta wkqj Tyq fuu f;dr;=re uQ,H wmrdO wxYh yd w,a,ia fldñiu fj; ,nd§ug kshñ; njo jd¾;dfõ'rdcH ks,Odßfhl= ,nk by, jegqma ;,hla yd jákd fnkaia r:hla ueh i;= fldg ;snQ w;r fï ioyd j.lsj hq;a;d f,i ysgmq wdrlaIl f,alïjrhdf.ka m%Yak l< hq;= njo wod< m%n,hd ioyka fldg isà'

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos