-->

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News

Lanka Gossip Girl - Gossip Lanka News only from Lanka Gossip Girl Daily Gossip Lanka Hot and fast news Sri lanka news Sri Lanka Hot Sinhala news

ads

T R E N D I N G

Lata Pata - Gossip Lanka

Ad

English Edition

Gossip Lanka More

Ranjan Ramanayake
rkacka rdukdhl iu,sx.slo@

ksfhdacH wud;H rkacka rdukdhl uy;d ;ju;a wújdyl pß;hla'
 Tyq lidoh .ek l;d lrk pß;hl=;a fkdfjhs'
 ta wehs@ rkacka n¢kafka ke;af;a wehs@
 fï jf.a m%Yak fndfyda fofkla wykjd'

fï w;f¾ rkacka iu,sx.slo hk m%Yakh we;euqka fydfrkau l;dnyg ,la lrk yeá wms wy,d ;sfhkjd'

rkacka rdukdhl iu,sx.sl o lshk m%Yakh miq.shod Tyqf.kau wykak rislfhla fm<UqKd'


miq.sh nodod îîiS isxy, f*ianqla wvúh Tiafia f*ia nqla ys;j;=ka iu. mej;s ixjdohl § fï m%Yakh fhduq jqKd'

rkacka ta m%Yakhg ,nd fok ms<s;=r l=ulao@

my; ùäfhdafjkau Tng th oek .kak mq¿jka'

rkacka rdukdhl ksfhdacH wud;Hjrhd miq.sh nodod îîiS isxy, f*ianqla wvúh Tiafia Tn ieu iuÛ meje;ajQ iÔù ixjdofha má.; l< ùäfhda o¾Ykhla fï' fï ixjdoh .ek;a Tfí woyia wmg lshkak

wod, ùäfhda mgh fukak​

Share this Post Share to Facebook

Gossip Lanka - eThalaya

Wonder Discovery

Photos